ഇഷ്ടാനുസൃത പ്രക്രിയ

 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-1
  01. ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യകത വിശകലനം
  ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾ സ്വീകരിക്കുക, സാധ്യതാ വിശകലനം നടത്തുക, വിശകലന ഫലങ്ങൾ നൽകുക.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-2
  02. ഓർഡർ വിവരങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണം
  അന്തിമ ഡെലിവറബിളുകളുടെ വ്യാപ്തി ഇരു കക്ഷികളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-3
  03. കരാർ ഒപ്പിടൽ
  കക്ഷികൾ അന്തിമ കരാർ ഒപ്പിടുന്നു.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-4
  04. ഡെപ്പോസിറ്റ് പേയ്മെന്റ്
  വാങ്ങുന്നയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകുന്നു, കക്ഷികൾ സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, കക്ഷികൾ കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-5
  05. സാമ്പിൾ നിർമ്മാണം
  വാങ്ങുന്നയാൾ നൽകിയ രേഖകൾ അനുസരിച്ച് വിതരണക്കാരൻ സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ടാക്കും.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-6
  06. സാമ്പിൾ നിർണ്ണയം
  വാങ്ങുന്നയാൾ നിർമ്മിച്ച സാമ്പിളുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അസാധാരണത്വമില്ലെങ്കിൽ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-7
  07. വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം
  സ്ഥിരീകരിച്ച സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച്, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുക.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-8
  08. ബാക്കി തുക അടയ്ക്കുക
  കരാറിന്റെ ബാക്കി തുക നൽകുക.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-9
  09. കയറ്റുമതി
  ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ക്രമീകരിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ഇച്ഛാനുസൃത-പ്രക്രിയ-10
  10. വിൽപ്പനാനന്തര ട്രാക്കിംഗ്
  വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം, കരാർ അവസാനിപ്പിക്കൽ.